Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Bonzun offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Bonzun AB (publ) ("Bonzun" eller "Bolaget") har, med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 22 december 2021 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 14 januari 2022, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.bonzun.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). I anslutning till att teckningsperioden inleds kommer en emissionsfolder att sändas per post till Bonzuns direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.

Företrädesemissionen i sammandrag

· Aktieägare i Bonzun erhåller en (1) uniträtt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 13 januari 2022

· Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023:1

· Teckningskursen uppgår till 2,50 SEK per unit, motsvarande 1,25 SEK per aktie

· Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Growth Market under perioden 17 - 26 januari 2022

· Teckningsperioden löper under perioden 17 - 31 januari 2022

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från bl a Bonzuns vd Bonnie Roupé (via bolag) och Erik Mitteregger (via bolag) samt emissionsgarantier motsvarande sammanlagt 14,1 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 1,9 MSEK, motsvarande ca 13,7 procent av Företrädesemissionen och resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 12,2 MSEK, omfattas av emissionsgarantier från befintliga aktieägare samt externa investerare

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Berghco Advokatbyrå AB är finansiell respektive legal rådgivare till Bonzun i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bonnie Roupé, VD
Tel: 073-414 91 49
E-post: bonnie@bonzun.com

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Subscribe

Press releases and reports via Email.