Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Bonzun AB den 20 maj 2022

Bonzuns årsstämma hölls den 20 maj 2022 varvid bl a nedanstående beslut fattades. Styrelsen hade beslutat att stämman skulle hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022.

Stämman fattade följande beslut:

  • Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

  • Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

  • Till ledamöter omvaldes Håkan Johansson, Josefine Bin Jung, och Jacob Dalborg. Håkan Johansson omvaldes till ordförande.

  • Johan Kaijser omvaldes som revisor.

  • Stämman beslutade om arvoden med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

  • Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, apport eller i annat fall förenas med villkor.

  • Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram för VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Bolaget och dotterbolag i koncernen ("Teckningsoptionsprogram 2022/2025") genom beslut om emission av teckningsoptioner till VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information:
Håkan Johansson
Tel: +46 (0)704 78 31 49
hakan@seagull.se

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Subscribe

Press releases and reports via Email.