Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Papilly upptar tre aktieägarlån om totalt 3,5 miljoner kronor

Styrelsen för Papilly AB ("Bolaget") har bedömt att det behövs ytterligare kapitaltillskott i Bolaget för att hantera Nasdaqs krav vid omnotering av Bolaget samt förstärka likviditeten och har därför beslutat att uppta aktieägarlån om totalt 3,5 miljoner kronor från tre av Bolagets aktieägare. Bolaget har även erhållit förlängd återbetalningstid på ett tidigare lämnat aktieägarlån.

Bolaget har ingått låneavtal med aktieägarna Dividend Sweden AB ("Dividend") där Bolagets ordförande Sverker Littorin är ledamot, BGL Management AB ("BGL") och Jerry Prüttz Holding AB ("Jerry Prüttz"), ett bolag närstående till Bolagets styrelseledamot Jacob Dalborg.

Under låneavtalen med Dividend respektive BGL har Bolaget rätt att fram till den 30 juni 2021 respektive 30 augusti 2021 ta i anspråk ett lånebelopp om 500 000 kronor under respektive avtal. Lånen från Dividend och BGL har en uppläggningskostnad om 4 procent på respektive lånebelopp som ska erläggas i samband med lånens utbetalning. Båda lånen löper med en ränta om 1 procent per månad och förfaller till betalning den 30 juni 2022, med rätt för Bolaget att återbetala lånen i förtid. Om Bolaget beslutar om en emission under lånens löptid ska Dividend respektive BGL ha rätt att kvitta sina fordringar på Bolaget mot nyemitterade aktier till emissionskursen i sådan emission. Vid sådan kvittning ska fordran uppräknas med 20 procent. Styrelsen erinrar om att genomförande av sådan nyemission förutsätter beslut eller bemyndigande av bolagsstämma i Bolaget.

Som tidigare kommunicerats erhöll Bolaget i februari 2021 ett aktieägarlån om 2 miljoner kronor från Dividend. Parterna har nu kommit överens om att förlänga återbetalningstiden för lånet till den 30 juni 2022. Lånet löper i övrigt på i huvudsak samma villkor som det nu ingångna låneavtalet med Dividend, bl a avseende kvittningsrätt och uppräkning av fordran..

Bolaget har även upptagit lån om 2,5 miljoner kronor under låneavtalet med Jerry Prüttz att utbetalas senast den 30 juni 2021. Ianspråktagande av lånet är villkorat av att Bolaget godkänns för fortsatt notering på Nasdaq First North efter sammanslagningen med Bonzun Health Information AB. Lånet, som löper med en ränta om 14 procent på årsbasis att i sin helhet betalas i samband med att lånet förfaller till betalning, ska återbetalas i samband med att Bolaget genomför en nyemission eller upptar ytterligare lånefinansiering efter sammanslagningen med Bonzun Health Information AB. I annat fall förfaller lånet till betalning den 30 juni 2022.

Genom aktieägarlånen förväntas Bolaget klara den befintliga verksamheten utan ytterligare likviditetstillskott fram till dess att Bolaget erhåller besked om fortsatt notering på Nasdaq First North. Bolaget kan dock under året komma att genomföra nyemission i syfte att erhålla ytterligare rörelsekapital och för att finansiera en internationell expansion av verksamheten.

För ytterligare information:

Sverker Littorin, styrelseordförande

info@papilly.com

Tel: 070-875 53 09

Papilly har som affärsidé att utveckla och tillhandahålla forskningsbaserade helhetslösningar, som hjälper arbetsgivare och privatpersoner att effektivt förebygga och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Bolagets mission är att med stöd i forskning utveckla och tillhandahålla tjänster och digitala program, för att hjälpa människor att nå ökat välmående och förbättrad livskvalitet. Tjänsterna är utvecklade i samverkan med ledande forskare från Karolinska Institutet. Bolagets aktie är noterad vid Nasdaq First North Growth Market, med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post:ca@gwkapital.se, tel 08-503 00 50.

Subscribe

Press releases and reports via Email.