Investor relations.

Aktien

Bolaget erhöll under 2014 godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag för bolagets aktie var den 2 oktober 2014. Första dag för handel för bolagets aktie under namnet Bonzun var den 13:e oktober 2021.

I samband med att Bolaget inkom med ny verksamhetsinriktning och namnbyte togs en ny bolagsbeskrivning fram samt aktiens kortnamn ändrades från PAPI till BONZUN.

Aktieslag

Bonzun har ett aktieslag. En aktie representerar en röst och kvotvärdet uppgår till 0,15 krona per aktie. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.

Antal aktier: 124 460 909

Handelsinformation

Aktien

Aktiens kortnamn: BONZUN
ISIN-kod: SE0017082506

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.


Certified Adviser:

Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs.

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Tel: 08-503 000 50
E-mail info@gwkapital.se

Subscribe

Press releases and reports via Email.