Investor relations.

Aktien

Bolaget erhöll under 2014 godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag för bolagets aktie var den 2 oktober 2014. Första dag för handel för bolagets aktie under namnet Bonzun var den 13:e oktober 2021.

I samband med att Bolaget inkom med ny verksamhetsinriktning och namnbyte togs en ny bolagsbeskrivning fram samt aktiens kortnamn ändrades från PAPI till BONZUN.

Aktieslag

Bonzun har ett aktieslag. En aktie representerar en röst och kvotvärdet uppgår till 0,005 krona per aktie. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.

Handelsinformation

Aktien

Aktiens kortnamn: BONZUN
ISIN-kod: SE0005849205

Optioner m.m.

Bolaget har idag inga utestående optioner. Bolaget har inga utestående incitaments-, aktie- eller optionsprogram. I samband med byte av verksamhetsinriktningen upptogs vissa lån med kvittningsrätt, vilka beskrivs i Bolagets Bolagsbeskrivning på sid. 44.

Aktiekapitalets utveckling

ÅR Händelse Antal aktier -
förändring
Antal aktier -
totalt
Aktiekapital -
förändring
Aktiekapital -
totalt
Kvortvärde
(SEK)
Teckningskurs
(SEK)
2012 Nybildning 400 000 400 000 50 000,000 50 000,000 100  
2013 Nyemission 3 600 000 4 000 000 450 000,000 500 000,000 0,125 0,125
2014 Nyemission 451 061 4 451 061 56 382,625 556 382,625 0,125 3,920
2014 Nyemission 675 264 5 126 325 84 408,000 640 790,625 0,125 6,750
2014 Nyemission 111 000 5 237 325 13 875,000 654 665,625 0,125 6,750
2014 Nyemission 15 500 5 252 825 1 937,500 656 603,125 0,125 6,750
2014 Nyemission 266 667 5 519 492 33 333,375 689 936,500 0,125 6,750
2014 Nyemission 71 450 5 590 942 8 931,250 698 867,750 0,125 6,75
2014 Nyemission 100 407 5 691 349 12 550,875 711 418,625 0,125 6,75
2015 Nyemission 1 381 074 7 072 423 172 634,250 884 052,875 0,125 6,75
2016 Utbyte konv 1 037 037 8 109 460 129 629,500 1 013 682,375 0,125  
2016 Nyemission 800 000 8 909 460 100 000,000 1 113 682,375 0,125 3,00
2016 Utbyte konv 444 444 9 353 904 55 555,556 1 169 237,931 0,125  
2017 Nyemission 4 008 816 13 362 720 501 101,970 1 670 339,901 0,125 2,30
2017 Nyemission 1 333 332 14 696 052 166 666,490 1 837 006,391 0,125 1,20
2018 Nyemission 4 898 684 19 594 736  612 335,500  2 449 341,891 0,125 1,20
2018 Nyemission  1 375 000 20 969 736  171 874,992  2 621 216,883 0,125  1,20
2018 Nyemission  146 788 152 167 757 888  18 348 518,181  20 969 735,064 0,125  0,13
2018 Minskning  0 167 757 888 -12 581 840,664  8 387 894,400 N/A   N/A
2018 Nyemission  72 921 850  240 679 738  3 646 092,500  12 033 986,900 0,050  0,08
2019 Företrädesemission 103 148 459 343 828 197  5 157 422,950  17 191 409,850 0,050   0,05
2019 Riktad nyemission  34 000 000  377 828 197 1 700 000,000  18 891 409,850  0,050   0,05
2020 Minskning  377 828 197  -17 002 268,865  1 889 140,985  N/A  N/A
2020 Kvittningsemission  77 999 650  455 827 847  389 998,250  2 279 139,235  0,005  0,06
2020 Företrädesemission  135 987 944  591 815 791  679 939,720  2 959 078,955 0,005  0,06
2021 Emission 1 099 086 470 1 690 902 261  5 495 432,350 8 545 511,305  0,005  0,100

Största ägare

Bolaget hade per den 30 september 2021, cirka 4800 aktieägare. Nedanstående tabell utvisar Bolagets tio största aktieägare enligt uppgift från Euroclear per den 2021-09-30.

10 största ägarna
Andel Ägarandel
Förvaltnings AB Avanza Pension 69 365 825 11,7%
Movestic Livförsäkring AB 11 169 230 1,9%
Jacob Dalborg 7 001 839 1,2%
Hans Dalborg 7 001 839 1,2%
Sofie Dalborg 7 001 839 1,2%
Johanna Dalborg 7 001 839 1,2%
BSW Capital AB 6 222 216 1,1%
Mikael Artursson 5 646 600 1,0%
Samuel Ahani 5 451 713 0,9%
Robert Dahlqvist 5 016 700 0,8%
Övriga ägare: 460 886 151 77,9%
Totalt: 591 765 791 100,0%


Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, såsom det har implementerats i nationell lagstiftning i Danmark, Finland och Sverige, som drivs av de (olika) börser som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden, enligt definitionen i EU:s lagstiftning (såsom den har införlivats i nationell rätt). De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad.


Certified Adviser:

Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs.

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Tel: 08-503 000 50
E-mail info@gwkapital.se

Subscribe

Press releases and reports via Email.