Investor relations.

Aktien

Bolaget erhöll under 2014 godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag för bolagets aktie var den 2 oktober 2014. Första dag för handel för bolagets aktie under namnet Bonzun var den 13:e oktober 2021.

I samband med att Bolaget inkom med ny verksamhetsinriktning och namnbyte togs en ny bolagsbeskrivning fram samt aktiens kortnamn ändrades från PAPI till BONZUN.

Aktieslag

Bonzun har ett aktieslag. En aktie representerar en röst och kvotvärdet uppgår till 0,5 krona per aktie. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.

Handelsinformation

Aktien

Aktiens kortnamn: BONZUN
ISIN-kod: SE0017082506

Optioner m.m.

Bolaget har 5 636 341 teckningsoptioner av serie 2022/2023:1. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en (1) aktie per teckningsoption. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioderna 12 - 26 september 2022 och 13 - 27 mars 2023 till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar som föregår lösenperioderna, 24 augusti - 7 september 2022 respektive 22 februari - 8 mars 2023, dock lägst 2,50 SEK och högst 4,50 SEK.

Fullständiga teckningsoptionsvillkor
Villkor för teckningsoptioner TO2 avseende nyteckning av aktier i Bonzun AB (publ)

Aktiekapitalets utveckling

ÅR Händelse Antal aktier -
förändring
Antal aktier -
totalt
Aktiekapital -
förändring
Aktiekapital -
totalt
Kvortvärde
(SEK)
Teckningskurs
(SEK)
2012 Nybildning 400 000 400 000 50 000,000 50 000,000 100  
2013 Nyemission 3 600 000 4 000 000 450 000,000 500 000,000 0,125 0,125
2014 Nyemission 451 061 4 451 061 56 382,625 556 382,625 0,125 3,920
2014 Nyemission 675 264 5 126 325 84 408,000 640 790,625 0,125 6,750
2014 Nyemission 111 000 5 237 325 13 875,000 654 665,625 0,125 6,750
2014 Nyemission 15 500 5 252 825 1 937,500 656 603,125 0,125 6,750
2014 Nyemission 266 667 5 519 492 33 333,375 689 936,500 0,125 6,750
2014 Nyemission 71 450 5 590 942 8 931,250 698 867,750 0,125 6,75
2014 Nyemission 100 407 5 691 349 12 550,875 711 418,625 0,125 6,75
2015 Nyemission 1 381 074 7 072 423 172 634,250 884 052,875 0,125 6,75
2016 Utbyte konv 1 037 037 8 109 460 129 629,500 1 013 682,375 0,125  
2016 Nyemission 800 000 8 909 460 100 000,000 1 113 682,375 0,125 3,00
2016 Utbyte konv 444 444 9 353 904 55 555,556 1 169 237,931 0,125  
2017 Nyemission 4 008 816 13 362 720 501 101,970 1 670 339,901 0,125 2,30
2017 Nyemission 1 333 332 14 696 052 166 666,490 1 837 006,391 0,125 1,20
2018 Nyemission 4 898 684 19 594 736  612 335,500  2 449 341,891 0,125 1,20
2018 Nyemission  1 375 000 20 969 736  171 874,992  2 621 216,883 0,125  1,20
2018 Nyemission  146 788 152 167 757 888  18 348 518,181  20 969 735,064 0,125  0,13
2018 Minskning  0 167 757 888 -12 581 840,664  8 387 894,400 N/A   N/A
2018 Nyemission  72 921 850  240 679 738  3 646 092,500  12 033 986,900 0,050  0,08
2019 Företrädesemission 103 148 459 343 828 197  5 157 422,950  17 191 409,850 0,050   0,05
2019 Riktad nyemission  34 000 000  377 828 197 1 700 000,000  18 891 409,850  0,050   0,05
2020 Minskning  377 828 197  -17 002 268,865  1 889 140,985  N/A  N/A
2020 Kvittningsemission  77 999 650  455 827 847  389 998,250  2 279 139,235  0,005  0,06
2020 Företrädesemission  135 987 944  591 815 791  679 939,720  2 959 078,955 0,005  0,06
2021 Emission 1 099 086 470 1 690 902 261  5 495 432,350 8 545 511,305  0,005  0,100
2021 Sammanläggning aktier -1 673 993 238 16 909 023 0,0 8 545 511,305 0,50 N/A
2022 Nyemission 11 272 682 28 181 705 5 636 341,00 14 090 852,50 0,50 1,25

Största ägare

Nedanstående tabell utvisar Bolagets tio största aktieägare enligt uppgift från Euroclear per den 2022-11-15

10 största ägarna
Andel Ägarandel
BONZ UNLIMITED AB 4 741 310 16,82%
DIVIDEND SWEDEN AB 3 414 539 12,12%
BGL MANAGEMENT AB 1 532 159 5,44%
AVANZA PENSION 1 074 360 3,81%
AX:SON JOHNSON, BO AX:SON 625 984 2,22%
FINNABUKTEN AB 599 172 2,13%
LOC AB 561 438 1,99%
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC, W9 429 617 1,52%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 369 890 1,31%
WICHMAN, ANNIKA 334 369 1,19%
Övriga aktieägare 14 498 867 51,45%
Totalt 28 181 705 100%


Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.


Certified Adviser:

Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs.

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Tel: 08-503 000 50
E-mail info@gwkapital.se

Subscribe

Press releases and reports via Email.