Investor relations.

Styrelse och revisor

De nuvarande styrelseledamöternas förordnande löper till nästkommande årsstämma. Vid årsstämman förrättas val av styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. Inga avtal om förmåner till styrelseledamöterna eller verkställande direktören efter att uppdragen avslutats förekommer. Bolaget har inga kommittéer för revisions och ersättningsfrågor. Bolaget uppfyller reglerna för företagsstyrning i aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning, då Bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag.


STYRELSEN

Jacob Dalborg Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan oktober 2018

Civilekonom Handelshögskolan. Jacob har under mer än 12 år innehaft olika VD positioner inom Bonnier Koncernen och är medgrundare i två investmentbolag samt innehar flertalet styrelseuppdrag.

Aktier: 70 018 (privat/bolag)

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Håkan Johansson tf Vd samt styrelseledamot

Befattning: tf Vd samt styrelseledamot sedan september 2021

Födelseår: 1966

Erfarenhet och utbildning: Civilekonom Handelshögskolan. Håkan Johansson har 25 års erfarenhet som managementkonsult med inriktning på organisationsutveckling och ledarskap inom bl.a. IT, konsumentvaror och e-handel. Håkan har flerårig erfarenhet som styrelseordförande i privata och ideella organisationer. Han arbetar idag främst med snabbväxande bolag under snabb förändring.

Aktier: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Josefine Bin Jung Styrelseledamot

Befattning: Styrelseledamot

Födelseår: 1983

Erfarenhet och utbildning: Josefine har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och har innehaft ett flertal seniora positioner på världsledande SaaS-bolag och har lång erfarenhet av globalt skalbara digitala produkter. Josefin är bosatt i Hong Kong.  

Aktier: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

REVISOR

Johan Kaijser Revisor

Revisor sedan oktober 2018
Auktoriserad revisor
Allians Revision & Redovisning

Subscribe

Press releases and reports via Email.