Investor relations.

Bakgrund

Bonzun grundades 2012 och är ett internationellt health tech-bolag som utvecklar evidensbaserade innovationer inom digital hälsa. Gemensamt för Bonzuns  tjänster är att de syftar till att förebygga ohälsa samt öka välmåendet bland individer i utsatta situationer. Kou Dai Yun YU är en personlig gravidcoach och finns tillgänglig på den kinesiska marknaden. Bonzun IVF är en applikation som vägleder människor genom deras IVF-behandling med verktyg för att öka chansen att lyckas med ART-behandlingar - ICSI eller Frozen Embryo Transfer (FET). Stressprogrammet är en digital tjänst som hjälper människor att hantera stress och andra utmaningar inom både arbetsliv och privatliv.

Bonzuns affärsidé är att tillgängliggöra evidensbaserad information med hjälp av digitala tjänster för att förebygga ohälsa och bidra till ökat välmående.

Bonzuns vision är att vara svensk förebild och ledare globalt för evidensbaserade tjänster inom digital hälsa. Syftet är att bidra till ökat välmående bland individer i utsatta situationer, däribland infertilitet, stress, IVF-behandlingar och graviditet.

Bolagets mål är att växa internationellt som svensk förebild och ledare för evidensbaserade tjänster inom digital hälsa.

Marknaden för IVF tjänsten:

IVF-marknaden omsätter cirka 20 mdr USD och växer årligen med 6–7 procent. Behandlingarna är kostsamma och emotionellt påfrestande med bortfal på 30–50 procent efter en misslyckad IVF-cykel, trots att det i snitt krävs tre cykler för en graviditet. Den globala IVF-marknaden beräknas till 14,2 mdr USD 2020 och förväntas ha en årlig tillväxt på 6,5 procent från 2021 till 2028 (33,9 mdr USD) .

Det globala behovet för ART uppskattas till ett minimum om 1 500 cykler per miljoner invånare och år. Trots detta ligger de flesta länder under minimibehovet för IVF-behandlingar, inklusive de länder med störst befolkning. Efterfrågan på IVF-behandlingar ökar i takt med förändringar i livsstil, demografi och regulatoriska faktorer.

 

Problematiken relaterad till det höga bortfallet bedöms ha sin förklaring i brist på support och emotionellt stöd under IVF-behandlingen. Bolaget bedömer, med hänsyn till den växande potentialen på IVF-marknaden, att en tjänst som kan hjälpa IVF-patienter att följa sina behandlingar samt som fungerar som ett emotionellt stöd under processen bör ha en stor marknadspotential. Genom att hjälpa patienter skapar Bonzun värde eftersom patienternas incitament att fortsätta IVF-behandlingen ökar, vilket även gynnar behandlande kliniker. En IVF-behandling är kostsam och en misslyckad behandling innebär ofta en stor ekonomisk förlust för patienterna. 

Marknaden för stressprogrammet

Psykisk ohälsa är numera den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i västvärlden. Det är främst den stressrelaterade ohälsan som ökar och de som drabbas blir allt yngre, medelåldern ligger nu runt 35- 40 år. Sjukskrivningar på grund av stressrelaterade problem tenderar dessutom att vara betydligt längre än i övriga diagnoser. Många av de drabbade återgår aldrig till arbetet eller klarar inte arbeta på samma sätt som innan.

Problemet är utbrett i vårt moderna arbetsliv. Var tredje kvinna och var fjärde man uppger att de ofta känner sig stressade på jobbet. Alldeles för många upplever försämrad hälsa och livskvalitet på grund av stress. Stressrelaterad ohälsa är utan tvekan ett av våra stora samhällsproblem. Förutom samhällets kostnader för sjukförsäkring och vård innebär den ökande psykiska ohälsan stora kostnader för sjukfrånvaro och produktionsbortfall för företagen.

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön och intresset för att hitta fungerande lösningar är stort. Dessvärre saknas ofta kunskap och verktyg hos både arbetsgivare och anställda för att hantera och förebygga att stressen får skadliga konsekvenser.

Den tjänst som Bonzun erbjuder är en banbrytande lösning som gör det möjligt att effektivt och långsiktigt förebygga stress och ohälsa. Metoden bygger på flera års forskning på Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Genom beprövade metoder som görs tillgängliga genom användarvänliga och moderna program kan alla lära sig hantera stress och framförallt åstadkomma bestående förändringar.

Eftersom psykisk ohälsa är ett så stort samhällsproblem bedrivs omfattande forskning världen över. Det har visat sig att kognitiv beteendeterapi, och framförallt den utvecklade form som kallas ACT, är den mest effektiva behandlingsmetoden för att förebygga stressrelaterade besvär.

Kunskapen om hur man bäst förebygger stress och vad som fungerar är stor. Problemet är att vi sällan lyckas förändra hur vi tänker och fungerar genom enbart kunskap. Det unika med Bonzuns lösning är att vetenskapligt undersökta och fungerande metoder görs tillgängliga och tilltalande att använda. Genom programmen införlivas fungerande verktyg som skapar bestående förändringar i människors vardag. Internationella och svenska studier visar också att KBT på internet och internetterapi har påtaglig effekt och är jämförbar med traditionell psykoterapi där man regelbundet träffar en terapeut.

För den moderna människan är det naturligt att själv ta ansvar för sitt välmående. Bonzun förväntas komma att spela samma roll för motverkandet av stressrelaterade problem som de internetbaserade tjänster som idag ses som etablerade och naturliga hjälpmedel mot exempelvis övervikt, rökning eller kontaktlöshet. De företag runt om i världen som framgångsrikt presenterat tjänster och lösningar på utbredda hälso- och livsstilsrelaterade bekymmer uppvisar nu stora ökningar av såväl betalande medlemmar som annonsintäkter.

Målsättningen är att det ska ses som självklart för en arbetsgivare att erbjuda anställda tillgång till Bonzuns stressprogram.

Bonzun har utvecklat unik, forskningsbaserad och effektiv tjänst som gör det möjligt att proaktivt hantera och motverka den ökande psykiska ohälsan.

Subscribe

Press releases and reports via Email.