Subscribe

Press releases and reports via Email.

Tidigare stämmor

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Bonzun kallades till årsstämma fredagen den 20 maj 2022.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 9 § ABL

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § ABL (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning

Villkor för teckningsoptioner 2022/2025

Extra bolagsstämma 30 september 2021

Papilly AB (publ) höll extra bolagsstämma den 30 september 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 beslutade styrelsen att stämman ska genomföras enbart genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum; det var alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggjordes den 30 september 2021 så snart utfallet av röstningen blev slutligt sammanställd.

Kallelse till extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Bonzun bolagsbeskrivning 

Subscribe

Press releases and reports via Email.