Investor relations.

Tidigare stämmor

Årsstämma 8 december 2023

Aktieägarna i Bonzun kallades till årsstämma fredagen den 8 december 2023, kl. 10.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 17 augusti 2023

Bonzun höll extra bolagsstämma torsdagen den 17 augusti 2023 kl. 10.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Protokoll

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Informationsdokument

Fullmakt

Årsstämma 2023

Aktieägarna i Bonzun kallades till årsstämma torsdagen den 8 juni 2023, kl. 10.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. 

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma 10 januari 2023

Aktieägarna i Bonzun kallades till extra bolagsstämma den 10 januari 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Föreslagen bolagsordning

Villkor för teckningsoptioner TO2 avseende nyteckning av aktier i Bonzun AB (Publ)

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen

Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § och 14 kap 10 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse för kvittning

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § och 14 kap 9 § aktiebolagslagen för kvittning

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Bonzun kallades till årsstämma fredagen den 20 maj 2022.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 9 § ABL

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § ABL (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning

Villkor för teckningsoptioner 2022/2025

Extra bolagsstämma 30 september 2021

Papilly AB (publ) höll extra bolagsstämma den 30 september 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 beslutade styrelsen att stämman ska genomföras enbart genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde inte rum; det var alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggjordes den 30 september 2021 så snart utfallet av röstningen blev slutligt sammanställd.

Kallelse till extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma

Anmälan och formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Bonzun bolagsbeskrivning 

Subscribe

Press releases and reports via Email.