Investor relations.

Företrädesemissionen januari-februari 2023

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • En (1) befintlig aktie i Bonzun som innehas på avstämningsdagen den 18 januari 2023 berättigar till en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av femton (15) unit bestående av en (1) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.
  • Teckningskursen uppgår till 0,25 SEK per unit, motsvarande 0,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erläggs vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
  • Genom Företrädesemissionen kan Bonzun som högst tillföras cirka 15,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK.
  • Teckningsperioden löper under perioden 20 januari – 3 februari 2023.
  • Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en (1) aktie per varje tre (3) innehavda teckningsoptioner. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under tre separata utnyttjandefönster, det första under perioden 1 maj - 31 maj 2023 till en kurs om 0,275 SEK per aktie, det andra under perioden 1 augusti - 31 augusti 2023 till en kurs om 0,30 SEK per aktie och det tredje under perioden 1 november - 30 november 2023 till en kurs om 0,325 SEK per aktie. Detta innebär att Bonzun, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att erhålla ytterligare högst mellan cirka 8,1 - 9,6 MSEK före relaterade transaktionskostnader, beroende på under vilket utnyttjandefönster, och till vilken grad, dessa utnyttjas för nyteckning av aktier.
  • Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 20 - 31 januari 2023.
  • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 9 058 403,25 SEK, motsvarande högst 60 3589 355 aktier, innebärande en maximal utspädning om 68,2 procent.
  • I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter. I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter. I den mån tilldelning fullt ut inte kan ske enligt pro rata i något steg enligt ovan, ska tilldelning ske genom lottning.
  • Beslut om Företrädesemissionen fattades av den extra bolagsstämma i Bolaget som hölls den 10 januari 2023.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från bland annat Bonzuns vd Bonnie Roupé samt emissionsgarantier motsvarande sammanlagt cirka 10,5 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 1,5 MSEK, motsvarande cirka 10 procent av Företrädesemissionen och resterande del, motsvarande 9 MSEK och 60 procent, omfattas av emissionsgarantier från befintliga aktieägare samt externa investerare.

Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. För emissionsgarantierna utgår en ersättning uppgående till arton (18) procent av det tilldelade ochgaranterade beloppet, varvid nio (9) procent utbetalas kontant och nio (9) procent kvittas mot nyemitterade units till samma teckningskurs som i erbjudandet via en kompletterande riktad emission. Förbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av det memorandum som offentliggjorts den 19 januari 2023.


Preliminär tidplan för Företrädesemissionen 

18 januari 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
19 januari 2023 Offentliggörande av memorandum
20 - 31 jan 2023 Handel med uniträtter vid Nasdaq First North Growth Market
20 jan - 3 feb 2023 Teckningsperiod
6 februari 2023 Offentliggörande av utfall i Företrädesemission

 

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 9 058 403,25 SEK genom utgivande av högst 60 389 355 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 28 181 705 till högst 88 571 060 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 68,2 procent av kapital och röster i Bolaget.

Dokument:

Memorandum

Emissionsfolder

Anmälningssedel

Subscribe

Press releases and reports via Email.