Investor relations.

Emission april 2020

Papilly genomför en under april en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Erbjudandet omfattar 251 885 464 aktier och inbringar vid full teckning 15,1 miljoner kronor. Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställd till cirka 80 procent.

- Bolaget får resurser att fortsätta satsa på utvecklingen och marknadsföringen av sin plattform för förebyggande av psykisk ohälsa.

Ordförande Sverker Littorin

Sammanfattande villkor i emissionen:

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 3 april 2020 erhålls två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

I den utsträckning de nya aktierna inte tecknas med företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare och andra investerare till teckning.

Emissionskurs: 0,06 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag: 3 april 2020
Teckningstid: 7 april – 22 april 2020
Handel med teckningsrätter: 7 april – 20 april 2020
Handel med BTA: 7 april 2020 till dess emissionen registrerats vid Bolagsverket.
Likviddag vid teckning utan företräde: Enligt anvisningar på avräkningsnota

Dokument för nedladdning:

Subscribe

Press releases and reports via Email.