Investor relations.

Emission konvertibelt företagslån april 2016

Papillys nyemission är nu genomförd

Papillys nyemission är nu genomförd och bolaget tillförs därmed 12,2 Mkr före emissionskostnader. I emissionen tecknades konvertibler för 2,5 Mkr med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades units för 0,5 Mkr utan stöd av uniträtter, och resterande 9,2 Mkr tecknades av ett konsortium av garanter samt teckningsförbindelser från huvudägare.

Läs mer

Memorandum och anmälningssedel

Inbjudan till teckning av konvertibler i Papilly

Anmälningssedel utan företrädesrätt

Villkoren i korthet
Observera att teckningstiden har förlängts till den 11 april.

Emissionens storlek

Maximalt kan 1 802 102 units tecknas vilket vid fullteckning ger Bolaget kapitaltillskott om 12 164 188,50 kr.

Units 
En unit består av ett konvertibelt förlagslån om nominellt 6,75 SEK.

Teckningskurs
Teckningskursen för en (1 ) unit ska vara 6,75 SEK

Företrädesrätt
Den som per avstämningsdagen den 25 februari 2016 är registrerad som aktieägare erhåller två (2) uniträtter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs nio (9) uniträtter för att teckna en (1) unit.

Teckningstid
Teckningstiden ska pågå från och med den 29 februari 2016 till och med den 11 april 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

Villkor för konvertibel

Konvertibelt förlagslån

Det konvertibla förlagslånet löper till 31 mars 2018, då det totala nominella beloppet förfaller till betalning. En årlig ränta om 10 %, utbetalas en gång per år, 31 mars, första ränteförfallodag är den 31 mars 2017. Konvertering ska kunna ske vid ett tillfälle per år, på konvertibelinnehavarens begäran till bolagets styrelse. Konvertering kan begäras mellan 15 februari - 10 mars varje år. Efter det att konvertering skett upphör rätten till ränta räknat från föregående ränteförfallodag. Lånet ska registreras i Euroclears avstämningsregister, varför inga skuldebrev kommer att upprättas.

Subscribe

Press releases and reports via Email.