Investor relations.

Emissionen maj 2018

NYEMISSION MAJ 2018

Erbjudet värdepapper

Erbjudandet avser köp av nyemitterade aktier, till en kurs om 0,13 kronor per styck.

Teckningsperiod

Teckningsperioden pågår från och med den 16 till och med den 30 maj 2018.

Företrädesrätt till teckning och teckningsrätter

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 14 maj 2018 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt vid teckning. Aktieägare i Bolaget erhåller sju (7) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) aktie.

Även de som tidigare inte är aktieägare i Papilly är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme.

Övertilldelning

Ingen övertilldelning av nyemitterade aktier kommer att ske. Ej heller föreligger erbjudande från någon befintlig aktieägare om avstående från teckningsrätter eller försäljning av befintliga aktier i samband med denna nyemission.

Utspädning

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 18 348 518,181kr, från 2 621 216,88 kr till 20 969 735,06 kr. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 146 788 152 stycken, från 20 969 736 aktier till 167 757 888 aktier. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra 87,5 procent av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel kommer vid full teckning att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad.

Emissionsmemorandum

Anmälningssedel

Klicka här för att teckna elektroniskt 

Subscribe

Press releases and reports via Email.