Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Bonzun AB (publ) - Delårsrapport Q1 januari - mars 2022

Bonzun AB (publ) - listat på Nasdaq First North Growth Market - släpper härmed delårsrapport avseende januari till mars 2022. Rapporten i sin helhet finns för digital nedladdning bl a på bolagets hemsida bonzun.com och investor.bonzun.com/finansiella-rapporter/.

Moderbolaget - januari - mars 2022
- Nettoomsättning uppgick till 462 tkr (228), en ökning med 103 procent.
- EBITA-resultat uppgick till -3 742 (-1 284).
- Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultat med -1 968 tkr (0).

Koncernen* - januari - mars 2022
- Nettoomsättning uppgick till 220 tkr.
- EBITA-resultat uppgick till -4 083 tkr.
- Jämförelsestörande poster belastade EBIT-resultat med 1 968 tkr.
- Resultat före skatt -6 754 tkr.
- Resultat per aktie -0,3 kr.
*Kvartalskoncernredovisning upprättades för första gången under sista kvartalet 2021.


Väsentliga händelser januari - mars 2022
- Genomförde företrädesemission där Bonzun tillfördes cirka 14,1 mkr före emissionskostnader, varav Bonzuns vd Bonnie Roupé, genom Bonz Unlimited AB, samt marknadschef Emma Wichman tecknade 360 000 respektive 150 000 units, mot-svarande sammanlagt ca 1,3 mkr.

- Steg 2 av piloten med Trygghetsrådet påbörjades i första kvartalet 2022, bestående av att ett 50-tal klienter genomförde Bonzun evolve-programmet. I slutet av andra kvartalet kommer piloten att utvärderas. Piloten inleddes under hösten 2021 i syfte att erbjuda programmet till personer i omställningsfas.

- Befintliga kunder som erbjuder iKBT-programmet Bonzun evolve till sina medarbetare såsom Handelshögskolan i Helsingfors (Hanken), IVL och Loomis utökade antalet programlicenser.

- Bonzun godkändes av Försäkringskassan den 24 mars som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd vilket möjliggör för Bonzun evolves kunder att ansöka om bidrag för 50 procent av kostnaden för Bonzuns tjänster.

- Bonzun deltog i workshops anordnade av Business Sweden och WHO EURO (World Health Organization) i syfte att presentera lösningar inom digital hälsa för de utmaningar vården möter i glesbygdsområden.

- Kina vidtog extrema åtgärder för att förhindra spridningen av Covid-19 och stängde ner stora delar av landet, bland annat Shanghai där Bonzuns Asienkontor är baserat.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Bonzun inleder samarbete med ett av de främsta nätverken inom fertilitet, FHH (Fertility Help Hub), med stor närvaro i Storbritannien och USA.

- Lansering av efterfrågade funktioner i appen Bonzun IVF som bland annat möjliggör ny intäktsström genom engångsbetalningar i appen.

- Bonzun lanserar mobilanpassad version av Bonzun evolve-programmet som efterfrågats av både potentiella och befintliga kunder för att kunna erbjuda programmet till fler medarbetare i företagen.

- En bit in i andra kvartalet är Kina till stora delar fortfarande nedstängt.

VD ord

Ett händelserikt första kvartal

Första kvartalet i år har präglats av två saker, välkommet kapitaltillskott i form av den företrädesemission som ägde rum i början av kvartalet men också krisen i omvärlden. Ett omfattande nyhetsflöde om krig och inflation bidrar till en ökad stress och oro, som läggs ovanpå den sociala isolering med ökad nedstämdhet, oro och ångest som pandemin inneburit för många. Som ett resultat av detta har vi också sett ett ökat intresse hos befintliga och nya kunder för att erbjuda iKBT-programmet Bonzun evolve till sin medarbetare i syfte att rusta dem inför oroliga tider. Jag är stolt över att Bonzun erbjuder en effektiv lösning när behovet är som störst. Det digitala programmet Bonzun evolve som hjälper företag att stärka sina medarbetares självledarskap och förmåga att hantera stress, baseras på ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en av de mest framgångsrika metoderna för stresshantering.

Under första kvartalet har vi ägnat stora delar av våra resurser åt att möjliggöra och skapa rätt förutsättningar operationellt, för en skalbar försäljningsprocess och affärsmodell för Bonzun evolve. Arbetet har varit ett måste, för att på ett mer effektivt sätt driva Bonzuns långsiktiga försäljningsstrategi framåt. På utvecklingssidan har vi arbetat med att mobilanpassa programmet vilket har efterfrågats av flertal potentiella och befintliga kunder, ett arbete som tog längre tid än väntat och lanserades först efter periodens utgång.

Vi står efter periodens utgång i ett skede där vi är redo att skala upp försäljningen och vi har redan börjat se resultaten av vårt arbete. Under första kvartalet ökade vi försäljningen med 103 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningen är fortfarande på en låg nivå, den stora skillnaden är att vi nu är bättre rustade att uppnå resultat i linje med våra ambitioner.

Vi är stolta över att ha blivit godkänd som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd av Försäkringskassan och att vårt långsiktiga arbete med både Trygghetsrådet såväl som landets främsta universitet har fortlöpt enligt förväntan. Under första kvartalet har vi fokuserat på de pilotprojekt vi har i gång, och att hjälpa dessa kunder att nyttja programmet på bästa sätt, vilka vi räknar med ska leda till större försäljningsvolymer framöver.

Resultatet i första kvartalet tyngdes av stora kostnader, framför allt i form av emissionskostnader och räntekostnader. Samtidigt amorterades flera lån. Bolaget arbetar nu med att implementera en plan för att säkerställa verksamhetens finansiering fram till ett positivt kassaflöde. 

Lanseringen av Bonzun IVF i Kina, som skulle ske i samband med det nya sjukförsäkringssystemet för ART-behandlingar i slutet av mars, har försenats pga covidrestriktionerna som infördes i Shanghai där Bonzun också har personal. De nya bidragen som hälsomyndigheterna i Kina kommer att tillhandahålla inkluderar 16 assisterade reproduktionstekniker i ett statligt sjukförsäkringssystem och bakgrund till beslutet är att Kinas födelsetal ligger på en rekordlåg nivå. Bidragen öppnar för att fler får möjlighet att genomgå IVF-behandlingar och i och med den behandlingsdata som Bonzun IVF samlar in finns stor potential för samarbeten, där inte bara stöd ges till patienterna utan möjlighet finns även att förbättra och optimera vården. Vi följer noggrant utvecklingen i Shanghai och fortsätter diskussionen med potentiella samarbetspartners.

Bonzuns tjänst den virtuella barnmorskan, Kou Dai Yun Yu, har inkluderats i WHO Compendium for Innovative Technologies och vi är stolta över att samarbetet med WHO (World Health Organization) fortsätter. I år har vi deltagit i workshops med Business Sweden och WHO EURO om digital hälsa med fokus på att presentera lösningar som vården i glesbygden möter. Arbetet fortskrider under 2022 och Bonzun kommer att fortsätta vara en aktiv tillgång som en av pionjärerna inom området och hjälpa till att representera Sverige som ett ledande land inom digital hälsa.

Bonnie Roupé
Verkställande direktör

OM MAR:
Denna information är sådan information som Bonzun AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [20 maj 2022 kl 18:15].

För ytterligare information:
Håkan Johansson, styrelseordförande
hakan@seagull.se
Tel: +46 70 478 31 49

Bonzun
Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Subscribe

Press releases and reports via Email.