Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Bonzun offentliggör utfall i företrädesemission

Styrelsen för Bonzun AB (publ) ("Bonzun" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 22 december 2021 med stöd av det bemyndigande som lämnades av extrastämman den 30 september 2021. Totalt tecknades 2 221 854 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 39,4 procent av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 3 414 487 units eller 60,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Bonzuns vd Bonnie Roupé, genom Bonz Unlimited AB, samt marknadschef Emma Wichman tecknade 360 000 respektive 150 000 units, motsvarande sammanlagt ca 1,3 MSEK, i Företrädesemissionen genom kvittning av fordringar. Bonzun tillförs därmed cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till cirka 2,9 MSEK, och cirka 9,9 MSEK efter emissionskostnader och kvittning.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 31 januari 2021 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades till cirka 4,6 MSEK med stöd av uniträtter och cirka 1,0 MSEK utan stöd av uniträtter. Resterande del, motsvarande cirka 8,5 MSEK, har tecknats av emissionsgaranter i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal. I samband med Företrädesemissionen kommer därmed totalt 11 272 682 aktier och 5 636 341 teckningsoptioner av serie 2022/2023:1 att emitteras.

Teckningsoptionerna som utges i Företrädesemissionen utges vederlagsfritt och ger innehavaren rätt att, under perioderna 12 - 26 september 2022 och 13 - 27 mars 2023, för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bonzun till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioderna 24 augusti - 7 september 2022 och 22 februari - 8 mars 2023, dock lägst 2,50 SEK och högst 4,50 SEK per aktie. Detta innebär att Bonzun, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att högst tillföras ytterligare cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 14 januari 2022. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats units via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 5 636 341,00 SEK till sammanlagt 14 090 852,50 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 11 272 682 till sammanlagt 28 181 705. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bonzun kommer antalet aktier att öka med ytterligare 5 636 341 till totalt 33 818 046 aktier och aktiekapitalet att öka med 2 818 170,50 till totalt 16 909 023,00 SEK. Utspädningseffekten, för den händelse Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner tecknas fullt ut, uppgår till 50 procent.

Handel med betalda tecknade units (BTU) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring vecka 6, 2022.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB och Berghco Advokatbyrå AB är finansiell respektive legal rådgivare till Bonzun i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Bonzun AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2022 kl 08:30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bonnie Roupé, VD

Tel: 073-414 91 49

E-post: bonnie@bonzun.com

Bonzun

Bonzun grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades 2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök: www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.

Subscribe

Press releases and reports via Email.