Investor relations.

Pressmeddelanden

Du hittar tidigare Pressmeddelanden för Papilly under Arkiv för Papilly - Pressmeddelanden

Papilly, under föreslagen namnändring till Bonzun, offentliggör bolagsbeskrivning avseende den nya verksamhetsinriktningen

Papilly AB (publ) ("Bolaget" eller "Bonzun"), som - i enlighet med vad som kommunicerats i tidigare pressmeddelanden - föreslås ändra verksamhetsinriktning och byta namn till Bonzun AB (publ), erhöll den 31 augusti 2021 ett villkorat godkännande av Nasdaq för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och av den bolagsbeskrivning avseende Bonzun som hade tagits fram i samband med ansökan om fortsatt notering ("Bolagsbeskrivningen"). Godkännandet från Nasdaq var bland annat villkorat av att Bonzun offentliggjorde en slutlig och i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning under maj 2021. Bolagsbeskrivningen för Bonzun publiceras idag på investor.papilly.com. Slutligt beslut om bl.a. ändrad verksamhetsinriktning och namnbyte genom ändring av Bolagets bolagsordning kommer att fattas vid Papillys extra bolagsstämma den 30 september 2021.

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innehåller bland annat, men är inte begränsad till, information om Bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker samt information om föreslagen styrelse, ledning och bolagsstyrning.

För ytterligare information:
Sverker Littorin, Styrelseordförande
Tel: 070-875 53 09
E-post: sverker.littorin@momentor.se

Bonnie Roupé, VD
Tel: 073-414 91 49
E-post: bonnie@bonzun.com

Papilly
Papilly planerar ett sammangående med Bonzun Health Information AB. Bolagets aktie är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Subscribe

Press releases and reports via Email.